• VALUAREN - valuar, valuarvurdering, ejendomsmægler, erhvervsmægler, vurdering, salg af ejendomme, køb af ejendomme, investeringsejendom, domicilejendom, individuel vurdering andelsbolig, andelsboligvurdering

INDIVIDUELLE FORBEDRINGER ANDELSBOLIG

BESTIL EN VURDERING AF INDIVIDUELLE FORBEDRINGER - KLIK HER 

VALUAREN besidder en stor praktisk erfaring i udfærdigelse af vurderingsrapporter på individuelle forbedringer, løsøre og mangler ved salg af andelslejligheder.

Ved overdragelse af en andelslejlighed skal prisen på andelen fastsættes. Prisen består af to dele nemlig boligens andel af foreningens formue og værdien af de eventuelle individuelle forbedringer, som andelshaveren har foretaget enten ved eget arbejde eller ved brug af eksterne håndværkere.
 
Andelshaveren er berettiget til at få en kompensation for de særlige forbedringer, som vedkommende selv har udført eller fået udført af håndværkere. Herudover kan lejlighedens vedligeholdelsesstand påvirke prisen, såfremt den afviger væsentligt fra det gennemsnitlige.
 
INDIVIDUELLE FORBEDERINGER
Individuelle forbedringsarbejder dækker ikke almindeligt vedligeholdelsesarbejde men skal være af en sådan karakter, at de øger den brugsmæssige værdi af lejligheden.  Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt og forsvarligt udført og i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning.
 
Visse arbejder kræves udført af autoriserede håndværkere. Det gælder fx ved omlægning af VVS- og el-installationer. Det er vigtigt at gemme fakturaer på dette arbejde, da det skal kunne dokumenteres, at arbejdet er lovligt og håndværksmæssigt korrekt udført. Fakturaer på andre håndværksarbejder bør også gemmes til anvendelse ved den endelige opgørelse af forbedringsarbejder.
 
Mange arbejder kan udmærket udføres af andelshaveren selv. Arbejderne skal dog være håndværksmæssigt forsvarligt udført. Det vil sige, at materialer skal være rigtig anvendt, og at udførelsen ikke må afvige fra den, en god håndværker kan præstere.
 
Når en andelshaver skal sælge sin lejlighed, bør vedkommende udarbejde en oversigt over de individuelle forbedringer, der er udført. Oversigten skal angive anskaffelsesår, anskaffelsespris, samt oplysninger om, hvorvidt der foreligger bilag, der dokumenterer forbedringerne. Herudover angives det antal timer, andelshaveren eventuelt har brugt på forbedringsopgaven.
 
Arbejdets omfang og antallet af anvendte timer vurderes imidlertid ud fra, hvor lang tid en professionel håndværker på det givne felt ville være om at udføre arbejdet. Således har den glade amatør ofte anvendt betydeligt flere timer på at udføre et arbejde, end han ved vurderingen bliver honoreret for.
 
Når værdien skal opgøres, tages der udgangspunkt i, hvad forbedringen har kostet på anskaffelsestidspunktet.
 
NEDSKRIVNING AF INDIVIDUELLE FORBEDRINGER
Værdien af udført arbejde i lejligheden nedskrives i forhold den enkelte forbedrings alder og forventede levetid. Der tages udgangspunkt i værdien på anskaffelsestidspunktet og der afskrives lineært eller ved knæk-kurve. Forbedringers levetid nedskrives over 10-30 år.
 
LØSØRE OG SÆRLIGT TILPASSET LØSØRE
Løsøre vurderes og nedskrives på tilsvarende måde som forbedringsarbejder. Levetiden på løsøre nedskrives over 5-20 år. Løsøre der er særligt tilpasset eller integreret i bygningsdelen kan angives som 'Tilpasset løsøre', hvilket betyder, at løsøret indgår som en forbedring og ikke kan fravælges.
 
Et eksempel på det kan være en indbygningskogeplade nedlagt i en køkkenbordplade. Hvis man vælger at fjerne kogepladen, efterlades bordpladen med et hul i, og derfor indgår kogepladen under forbedringer og ikke under løsøre.
 
VALUAREN er til rådighed, hvis du har spørgsmål eller ønsker tilbud på vurdering af individuelle forbedringer for din andelsbolig.